Kundkrav

INTERNA OCH EXTERNA KRAV

Vi på Märsta Förenade har grundkrav på alla oss som arbetar inom organisationen, grundkrav som säkerställer säkerhet, ordning och kvalitet. Märstas grundkrav är allmänna och täcker allt arbete vi gör och till detta så har vissa av våra kunder specifika krav. Krav som gäller just för deras arbete. Läs igenom Märstas grundkrav nedan och klicka dig sedan in på den kund vars arbetsplats du kommer att jobba på. När du läst igenom så signerar du längst ner på sidan.

 

Signeringen är ett kvitto på kunskapen och också någonting vi visar för våra kunder på efterfrågan, att vi de facto tagit del av och förstår deras krav och önskan.

 

Är du utstationerad på en ny kund, gå in och läs och signera igen.

INTERNA GRUNDKRAV PÅ ÅKARE/FÖRARE/FORDON

Vi på Märsta Förenade har tagit fram ett antal generella krav som alla som kör åt oss ska leva upp till.

Åkare

 • Inneha giltiga tillstånd för transport av avfall/transport av farligt avfall. Tillstånden ska finnas i fordonen.
 • Trafiktillstånd för gods
 • Giltiga allrisk- och ansvarsförsäkringar
 • Tillhandahålla ID06 samt varselkläder och övrig skyddsutrustning till samtliga chaufförer.
 • Se till att uppdraget utförs i överensstämmelse med gällande lagstiftning (miljö, arbetsmiljö och trafik).
 • MFÅ önskar ha påskrivet fakturaunderlag tillhanda senast 5 kalenderdagar efter uppdragets avslut (gäller även digitala underlag).
 • Byte av maskin eller förare får inte ske utan MFÅs vetskap.
 • Farmatankar skall vara ADR och ADR-S godkända och provtryckta med besiktningsprotokoll samt stå påkörningsskyddade.

Fordon/Maskiner

 • Fordon/Maskiner skall vara besiktade enligt gällande lagkrav.
 • Fordon/Maskiner skall vara skattade
 • Fordon skall uppfylla lägst EURO 6 avgaskravnivå – Gäller nya fordon som registreras
 • Fordon/Maskiner skall ha godkänt besiktningsintyg/protokoll
 • Kran skall ha godkänt besiktningsintyg/protokoll
 • Service/tvätt skall ske på anvisad plats
 • Kopia på dokumentation skickas till Åkeriservice (Registreringsbevis, Besiktningsprotokoll/intyg, Miljövarudeklaration, Brandskyddskontroll (Maskin), Försäkring om överensstämmelser (Maskin)

Utrustningskrav:

 • Alkolås skall vara korrekt monterat
 • Nya fordon/maskiner som registreras på MFÅ skall vara utrustade med Hydraulvätskor/oljor som uppfyller miljöegenskapskraven i svensk standard SS155434. För godkända produkter, se SP-listan i denna länk RISE granskar hydrauloljornas miljöegenskaper enligt SS 15 54 34 | RISE
 • Förstahjälpen utrustning / beredskapsväska
 • 2st brandsläckare (6kg pulver)
 • Saneringsutrustning vid spill (absol eller duk)
 • Kommunikationsutrustning/komradio
 • Däck utan HA-oljor
 • Gällande dokumentation skall ligga i fordonet/maskinen. Gäller dokument som Registreringsbevis, Besiktningsintyg/protokoll, Försäkringshandlingar, Miljövarudeklaration fordon, Brandskyddskontroll (Maskin), Försäkring om överensstämmelser (Maskin).
  Kopior skall även skickas till Åkeriservice (se ovan).

Förare

Utrustningskrav:

Alltid:

 • ID06
 • varselkläder på över och underkropp (lägst klass 2)
 • hjälm
 • skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta

Vid behov:

 • hörselskydd
 • skyddsglasögon
 • skyddshandskar
 • andningsskydd
 • fallskydd

Du skall vara väl förtrogen med den utrustning som hanteras samt krävs för uppdraget.

Utbildningskrav:

 • MFÅ Grundkurs
 • Arbete på Väg 1:1 och 1:2
 • Chaufförer: Yrkeskompetensbevis 1-5
 • Maskinister: Maskinbevis

Språk:

Tala och förstå det svenska språket tillräckligt bra för att kunna tillgodogöra sig kunskap för att utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Kunna kommunicera med medarbetare och kunder på ett obehindrat sätt.

Alkohol och droger:
Vi kör nyktert – eller inte alls! All form av misstanke rapporteras till Transportledning alternativt Åkeriservice. Slumpvisa alkohol- och drogtester genomförs slumpmässigt på de flesta av våra projekt.

På arbetsplats:

 • Vid första tillfället på arbetsplats, kontakta ansvarig på plats för aktuell arbetsplatsinformation, ordnings- och skyddsregler samt vid behov lämna personliga uppgifter.
 • Daglig tillsyn av fordon är ett lagkrav. Dock är det inget lagkrav att dokumentera din egenkontroll. Vissa av våra kunder o projekt kräver att sådan dokumentation ska kunna påvisas, men i övrigt behöver den dagliga tillsynen inte dokumenteras. Se mer information för resp kund.
 • Grundläggande info för en korrekt order (inkl littera och påskrift av kund)
 • Allt spill/utsläpp skall saneras. Transportören har enligt lag ansvaret för transport och dokumentation samt hur det har omhändertagits.
 • Viktigt att allt farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket senast 2 dagar efter utförd order. Hör mer med transportledningen om du kör farligt avfall men är osäker på rapporteringen av ordern.
 • Rökning på arbetsplats får oftast enbart ske på anvisad plats.
 • Om det händer något avvikande så rapportera in det som en avvikelse till MFÅ så att vi kan kontakta kund och övriga involverade personer.

KUND, PROJEKT ELLER PLATSSPECIFIKA KRAV

Märsta Förenades generella krav enligt ovan gäller ALLTID som en grund,  men utöver dem har flera av våra kunder mer specifika krav på oss när vi kör åt dem. Det kan röra sig om speciella instruktioner, klädkrav, utbildningar eller utrustning i fordonet. Som förare är det viktigt att känna till dessa krav. Kontakta alltid transportledningen om du är osäker eller har några frågor ang kunden, projektet eller de krav som gäller på den specifika arbetsplatsen.

Kundspecifika krav

Se respektive kundkrav genom att klicka på ”+” tecknet bredvid namnet.

Fordon:

 • Fordon skall uppfylla lägst EURO 6 avgaskravnivå
 • Fasta fordon skall tankas med HVO100, biogas eller RME

Utrustningskrav på fordon/kranbilar:

 • Backkamera
 • Stroppar
 • Stoppkloss
 • Pallgaffel
 • Lyftkrok
 • Skivgaffel/lyftskena för gipsskivor

Utrustningskrav Förare:  

 • Varselkläder som uppfyller klass 3
 • Skyddshjälm med hakrem
 • Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta
 • Skyddsglasögon
 • Skyddshandskar

Fordon:

 • Fordon skall uppfylla lägst EURO 5 avgaskravnivå
 • Dokumenterad daglig egenkontroll fordon

Utbildningskrav förare:

 • Platsspecifik utbildning/introduktion skall genomföras före dess att arbete påbörjas.

Utrustningskrav förare:

 • Vid arbete vid väg skall varselkläder klass 3 användas. Annars gäller varselklass 2.

Andningsskydd, ögonskydd, hörselskydd, handskar, hjälm skall användas om det inte är uppenbart obehövligt.

Fordon/Maskiner:

 • Fordon skall uppfylla lägst EURO 5 avgaskravnivå
 • På fordon, extra Bromskontroll samt EBK (görs 6 mån efter ordinarie besiktning)
 • På fordon, dokumenterad daglig egenkontroll
 • Arbetsmaskiner skall uppfylla lägst EU steg III avgaskravnivå
 • På maskiner, utförd brandskyddskontroll GRAMKO 7.2

Utrustningskrav på fordon/maskiner:

 • Flyktmask
 • Handlampa/Pannlampa
 • Varningstriangel
 • Kommunikationsutrustning
 • Tag (1 st fordon, 1st personlig)

 Utrustningskrav Förare:  

 • Varselkläder som uppfyller klass 3
 • Skyddshjälm med hakrem med eller utan spänne
 • Hörselskydd
 • Hjälm- eller ficklampa
 • Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta
 • Skyddsglasögon
 • Skyddshandskar

 Utbildningskrav Förare:

 • Platsspecifik utbildning/introduktion skall genomföras före dess att arbete påbörjas.

Fordon/Maskiner:

 • Fordon skall uppfylla lägst EURO 6 avgaskravnivå
 • Arbetsmaskiner skall uppfylla lägst EU steg IIIA avgaskravnivå
 • På maskiner, utförd brandskyddskontroll GRAMKO 7.2
 • Hydraulvätskor/oljor som används ska uppfylla miljöegenskapskraven i svensk standard SS155434.

Utrustningskrav på fordon/maskiner:

 • Flyktmask
 • Flaska för ögonskölj
 • 2 st brandsläckar (6 kg)
 • Arbetsfordon skall vara utrustade med blixtljus
 • Varningstriangel
 • Kommunikationsutrustning

 Utrustningskrav Förare:  

 • Varselkläder som uppfyller klass 3
 • Skyddshjälm med hakrem
 • Hörselskydd
 • Hjälm- eller ficklampa
 • Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta
 • Skyddsglasögon vid behov
 • Skyddshandskar vid behov

 Utbildningskrav Förare:

 • Platsspecifik utbildning/introduktion via Infobric Field skall genomföras före dess att arbete påbörjas.

 Projektspecifik information:

 • Alla olyckor, avvikelser och risker anmäls skriftligt till beställarens KMA och/eller BAS-U.
 • Parkering får endast ske på anvisad plats.
 • Parkering inne i tunneln får endast ske med nosen pekande utåt.
 • Maxhastighet inom arbetsområdet är 20 km/h

Fordon/Maskiner:

 • Fordon skall uppfylla lägst EURO 6 avgaskravnivå
 • Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 6 år, tillverkningsåret oräknat. Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt EU steg 4 eller senare får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt.
 • Maskiner: 100% förnybart bränsle, HVO
 • Fordon: Minst 20% av den samlade energianvändningen ska bestå av el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikt.

Utrustningskrav Fordon/Maskiner:

 • Alla snabbkopplingar och tiltrotatorer på arbetsmaskiner har en säkerhetsanordning som förhindrar att redskap lossnar. Snabbkopplingar och tiltrotatorer som uppfyller kraven är:
  Front Pin Lock (Steelwrist)
  · Sikkerhetsleppe (Gjerstad och Klepp)
  · HardLock SMP
  · Q Safe (Engcon)
  · Oil Quick och Steelwrist SQ
  · Secure Lock Rototilt
 • Vid ankomst till arbetsplatsen ska praktiskt test av skoplås genomföras där föraren ska koppla från redskap och därefter koppla på för att påvisa funktionalitet.
 • Varningsljus, alternativt ljudsignal, ska användas på backande mobila arbetsmaskiner.
 • Saneringsmedel/absol tillgängligt i alla fordon/maskiner på arbetsplatsen
 • Hydraulvätskor/oljor som används inom Sthlm zon ska uppfylla miljöegenskapskraven i svensk standard SS155434.

 Utrustningskrav Förare:  

 • Hjälm fäst med hakrem
 • Skyddsglasögon
 • Hörselkåpor, hörlurar etc. som används för att lyssna på radio, musik etc är helt förbjudna.

 Utrustningskrav Förare:  

Alla som ska koppla eller genomföra lyft på JMs arbetsplatser skall genomgå JM Learning webutbildning.

Fordon:

 • Fordon skall uppfylla lägst EURO 6 avgaskravnivå
 • Fasta fordon skall tankas med HVO100, biogas eller RME

Utrustningskrav Fordon/Kranbilar:

 • Backkamera
 • Stroppar
 • Stoppkloss
 • Pallgaffel
 • Lyftkrok
 • Skivgaffel/lyftskena för gipsskivor

Utrustningskrav Förare:  

 • Varselkläder som uppfyller klass 3
 • Skyddshjälm fäst med hakrem
 • Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddsståhätta
 • Skyddsglasögon
 • Skyddshandskar

Fordon/Maskiner:

 • På fordon, extra Bromskontroll (6 mån efter ordinarie besiktning)
 • På fordon, dokumenterad daglig egenkontroll
 • Arbetsmaskiner skall uppfylla lägst EU steg III
 • På maskiner, utförd brandskyddskontroll GRAMKO 7.2
 • Dieseldrivna tunga fordon och arbetsmaskiner som används mer än 100 arbetstimmar ska ha minst 20% lägre utsläpp av koldioxid i jämförelse om fordonet kördes på fossil diesel MK1 (utan inblandning av biodiesel).

Utrustningskrav Fordon/Maskiner:

 • System för varning vid backning
 • Handlampa/Pannlampa
 • Varningstriangel
 • Kommunikationsutrustning
 • Ifylld bilaga ”Kvittens arbetsplatsintroduktion inkl ordnings- och skyddsregler” ska ligga i fordonet/maskinen och kunna uppvisas på begäran.
 • Hydraulvätskor/oljor som används inom Sthlm zon ska uppfylla miljöegenskapskraven i svensk standard SS155434.

Utrustningskrav Förare:  

 • Varselkläder klass 3
 • Hjälm fäst med hakrem
 • Skyddsglasögon

 Utbildningskrav Förare:

 • NCCs projektspecifika utbildning skall genomföras före dess att arbete påbörjas.

På arbetsplats:

 • Omgående anmäla avvikelser till trafikledningen eller beställaren
 • NCCs Time-out koncept: alla på arbetsplatsen har ett ansvar att reagera och agera om man upptäcker en riskfylld situation eller beteende NCCs Time-out koncept PDF
 • Specifikt för interntransporter mellan Ballastanläggningar: Lass som körs internt skall vägas ut och helst även vägas in. Följesedlar skall signeras av kund/vågoperatör på mottagande anläggning. Om signatur saknas på kan åkeriet bli debiterad för lastad produkt.

Fordon:

 • Extra Bromskontroll skall vara utfört (görs 6 mån efter ordinarie besiktning)
 • Dokumenterad daglig egenkontroll

Utrustningskrav Fordon/Maskiner:

 • System för varning vid backning, med ljud och ljus
 • Hydraulvätskor/oljor som används inom Sthlm zon ska uppfylla miljöegenskapskraven i svensk standard SS155434.

Utrustningskrav Förare:

 • Hjälm fäst med hakrem

Krav vid användande av mobiltelefon:

 • Användande av mobiltelefon får endast ske under säkra former och får inte förekomma under framförande av eller arbete vid fordon. Att ta emot korta samtal när fordonet är i rörelse kan dock tillåtas om mobilen är utrustad med ”handsfree” och det kan ske utan risk. När man själv ringer upp eller använder dator måste fordonet stå stilla under hela samtalet.

Utrustningskrav för Fordon/Maskiner:

System för varning vid backning, med ljud och ljus på både bil och släp

Fordon:

 • Extra Bromskontroll skall vara utfört (görs 6 mån efter ordinarie besiktning)
 • Dokumenterad daglig egenkontroll fordon

 Utrustningskrav Förare:

 • Varselkläder som uppfyller klass 3
 • Skyddshjälm med hakrem
 • Hörselskydd
 • Hjälm- eller ficklampa
 • Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta
 • Skyddsglasögon
 • Skyddshandskar

Fordon:

 • Ska drivas med minst 25% förnyelsebart drivmedel.
 • En extra bromskontroll ska ha genomförts mellan ordinarie besiktning.
 • Dokumenterad daglig egenkontroll
 • Ha tydlig märkning för lastförmåga
 • Förebyggande service och underhåll ska finnas dokumenterat i servicebok.
 • Får INTE ha motivlack med sexistisk anspelning

 Utrustningskrav Fordon/Maskiner:

 • System för varning vid backning, med ljud och ljus på både bil och släp
 • Kommunikationsutrustning
 • Bälteskniv
 • Hydraulvätskor/oljor som används ska uppfylla miljöegenskapskraven i svensk standard SS155434.

Förare:

 • Anmäla tillbud/olyckor/riskobservationer på plats till Skanska.
 • Följa Skanska Sveriges allmänna ordning-och skyddsregler Skanskas allmänna ordnings och skyddsregler PDF och Skanska säkerhetsinformation för Åkerier
 • På Skanskas bergmaterialanläggningar är det inte tillåtet att kliva ur sitt fordon!

Utrustningskrav Förare:

 • Skyddsglasögon
 • Skyddshandskar
 • Handlampa
 • Hörselkåpor (radio eller liknande får endast användas efter godkännande från Skanska)

Utbildningskrav:

 • Genomgå Skanskas arbetsplatsspecifika säkerhetsinstruktion
 • Förare av tunga fordon skall vara utbildade i sparsam körning

Krav vid användande av mobiltelefon:

 • Vi står still på en tydligt anvisad plats/gångväg
 • På allmän väg använder vi handsfreeutrustning
 • Inne på arbetsplatsen ska fordonet stå still

Utrustningskrav Förare:

 • Varselkläder som uppfyller klass 3

Fordon:

 • Korrekt loggat fordon enligt Swedavias krav
 • Bilen skall uppnå kraven för EURO 5 eller bättre
 • 100% HVO100 eller annat godkänt bränsle, Preem Premium 3 är godkänt
 • Om du byter fordon måste detta registreras. Det tar normalt 3 arbetsdagar. Kontakta Anna-Lena Holmvall.
 • Förare som skall beträda Arlanda måste utföra dokumenterad daglig egenkontroll av fordon.
 • Vid inpassage skyldig att underkasta sig själv och sitt fordon visitation och genomsökning av vakter.

 Förare:

 • För att få köra inne på Arlanda och Bromma Airside så krävs registerkontroll samt godkänd säkerhetsprövning (genomförs av åkaren vid nyanställning).
 • Kontakta Anna-Lena Holmvall på MFÅ om du vill kunna arbeta på någon av flygplatserna.
 • Vid tillbud, avvikelser alltid rapportera genom Swedavias särskilda händelserapporteringssystem inom 1 dygn.

Utbildning:

 • Genomgått Safety- och securityutbildning
 • Genomgått introduktionsutbildning för Bromma (gäller endast Bromma flygplats)
 • Genomgått Arlanda resp Bromma körkompetensutbildning (heldag)
 • Inneha fotobadge, körtillstånd samt rätten att plocka ut ett tillfälligt fordonstillstånd.
 • Påminnelser av repetitionsutbildningar görs automatiskt via SMS från flygplatserna, glöm inte att meddela Anna-Lena när du har fått godkänt på proven så att hon kan söka nya tillstånd till dig!
 • Löpande prenumeration på Airport Regulations och Airport Information för att ta del av alla ändringar/tillägg.

Fordon:

 • Fordonen skall ha täckning över lasten för att minimera damning.
 • Extra Bromskontroll skall vara utfört (görs 6 mån efter ordinarie besiktning)
 • Dokumenterad daglig egenkontroll

Utrustningskrav Fordon/Maskiner:

 • System för varning vid backning, med ljud och ljus
 • Hydraulvätskor/oljor som används inom Sthlm zon ska uppfylla miljöegenskapskraven i svensk standard SS155434.

Krav vid användande av mobiltelefon:

Användande av mobiltelefon får endast ske under säkra former och får inte förekomma under framförande av eller arbete vid fordon. Att ta emot korta samtal när fordonet är i rörelse kan dock tillåtas om mobilen är utrustad med ”handsfree” och det kan ske utan risk. När man själv ringer upp eller använder dator måste fordonet stå stilla under hela samtalet.

Utrustningskrav Förare:

 • Varselkläder som uppfyller klass 3

 Utrustningskrav Fordon/Maskiner:

 • Hydraulvätskor/oljor som används inom Sthlm zon ska uppfylla miljöegenskapskraven i svensk standard SS155434.

 Utbildningskrav:

 • Sthlm stads ”Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark” vid arbete inom Stockholm.

Utrustningskrav Fordon/Maskiner:

 • Backkamera

 Utrustningskrav Förare:

 • Skyddsglasögon
 • Skyddshandskar

 Utbildning:

 • Innan man kommer till arbetsplatsen skall Veidekkes utbildning inom HMS (Hälsa, miljö- & säkerhet) vara utförd. Länken finns på Veidekeks hemsida.

Fordon:

 • Extra bromskontroll skall vara utfört (görs 6 mån efter ordinarie besiktning)

Vid arbete på projekt innanför Stockholms zon

Fordon:

 • Fordon skall uppfylla lägst EURO 6 avgaskravnivå

 Utrustningskrav Fordon/Maskiner:

 Utbildning:

 • Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark (Stockholms stad)

Vid körning av BEAst-uppdrag

BEAst är ett helt digitalt orderflöde där våra och våra uppdragsgivares affärssystem samspelar. Bakgrunden är att vi ser en ökad aktivitet från de stora byggherrarna, (framförallt NCC och PEAB i tätposition) att anamma och köra igång nya projekt enligt BEAst Supply Nec, ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard”. Drivkraften är förenklade processer, mindre administration och istället fokus på rätt saker och färre fel från planering till fakturering. BEAst förutsätter 100% digitalt, standardiserat informationsflöde med en tydlig order- och artikelstruktur.

Hur går det till?

Det är egentligen inga konstigheter för dig som förare och användare av Vehco-appen, det mesta är som ”vanligt” men följande är värt att notera:

 • Vecho-appen måste användas, inga transportsedlar skrivs!
 • Varje lass där material tas ut/tippas in på MFÅ anges per orderrad. Exempelvis; 4 lass med samma material till/från samma täkt/tipp anges var för sig på 4 olika orderrader. Vi summerar alltså inte allt på en och samma orderrad.
 • Tas material ut/in på kund behöver inget särskilt göras.
 • Saknar du orderrader för att kunna fylla i din order korrekt så kontakta transportledningen som kompletterar din order.
 • När material tas ut/tippas in på MFÅ anges även vågsedelnummer i knappen som finns för detta i anslutning till mängden.
 • Vi ser gärna att ni använder fotofunktionen i appen och fotograferar era vågsedlar. Då följer de med i den digitala transportsedel som skickas automatiskt till kund när ni avslutar er order.
 • Under knappen ”Kundnotering” önskas att du kortfattat skriver lite information kring vad du utfört under dagen (t.ex. antal lass/tipp, schaktat för dagvatten osv).
 • Klar för dagen – avsluta din order samma dag! Ingen signatur från kund är nödvändig. Välj ”kund signerar i handenhet” skriv förslagsvis Beast i namnförtydligandet, gärna följt av namnet på den maskinist/arbetsledare ni utfört arbete åt.

Genom dessa relativt okomplicerade åtgärder, kan vi fånga upp all data på rätt och skicka vidare direkt till våra kunders affärssystem i det format de önskar.

Vid frågor och funderingar, ta kontakt med Erik Lönn 08-400 164 27 så hjälps vi åt!

Vid transport av Farligt avfall

Fr.o.m. 1/11-2020 gäller en ny lag som innebär att varje transport av Farligt Avfall måste rapporteras till Naturvårdsverket inom två arbetsdagar efter utfört uppdrag.

Denna rapportering sköter Märsta Förenade för samtliga transporter som vi utför. Detta gäller oavsett vem som är kund, oavsett vem föraren tippar in det på, oavsett mängd, oavsett om föraren kör på direktiv från kund eller från Märsta Förenade. Det gäller oavsett om det är en körning som redan från start skulle avse transport av FA eller om det är något som uppkommit under dagen. Transporten skall ALLTID registreras av transportören!

Funktion i appen för hantering av FA
Information om FA-transporter ska alltid ske digitalt genom Vecho-appen oavsett eftersom vi måste få in dokumentationen snarast efter utfört uppdrag.

I appen kommer en fråga innan föraren avslutar sin order ”Lastades Farligt avfall?”
Om svaret på frågan är JA, ange detta så får kontoret per automatik en notis om att din transport har avsett Farligt avfall.
Därefter är det viktigt att du fotograferar aktuella transportdokument som rör detta lass, exempelvis vågkvitton och deklarationer, med din app. (Denna funktion kan användas på samtliga app-orders, oavsett om debitering sker via analog transportsedel eller via app.)

Även om kontoret vet att en körning kommer att omfatta FA så måste exakt mängd informeras kontoret efter utfört arbete. Markeras ordern som “Transport av FA” samt bifogar foto på vågkvitto i app-ordern i samband med att order avslutas så kommer körningen att rapporteras som lagen kräver.

Vad är farligt avfall?
Farligt avfall kan vara miljöfarliga schaktmassor, bilbatterier, spillolja och annat som klassas som FA som ska till tipp. Är du osäker på om det du transporterar klassificeras som FA eller inte, välj då hellre att rapportera det till oss än att inte göra det. Då övergår ansvaret på oss att avgöra.

Viktigt att tänka på vid deponi av eget farligt avfall

Om du som företagare behöver deponera Farligt Avfall, alltså exempelvis spillolja eller annat som klassas som FA, var då beredd på att även du måste registrera din uppkomst av farligt avfall samt transport av farligt avfall på Naturvårdsverkets portal för detta.

För mer info, se: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/

Signering Kundkrav

Genom att fylla i dina uppgifter nedan så bekräftar du att du tagit del av Märsta Förenades allmänna kundkrav. Vi ber dig också kryssa i de specifika kundkrav du tagit del av.
Observera att våra kunder kräver att vi tagit del av deras specifika krav om vi skall få vistas på deras arbetsplatser.


Har du frågor eller kommentarer?

Du är välkommen att ställa frågor eller bara komma med kommentarer eller synpunkter.