Hållbarhet

Vi jobbar hårt för att lämna så få spår som möjligt

Vi ligger i framkant när det gäller miljömedvetenhet. Detta innefattar bland annat bränsleval, resursplanering och avfallshantering.

Vi på Märsta Förenade Åkeriföretag AB vill vara ett hållbart företag som gör medvetna och sunda val i vår utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Det löpande hållbarhetsarbetet genomförs i alla delar av verksamheten. Bolaget har en person anställd för att exklusivt driva hållbarhetsarbetet framåt och ytterligare en person för att administrera utbildningar och övriga dokument gällande våra åkerier i dessa frågor. Båda dessa ingår i vår grupp för Verksamhetsservice vars huvudansvar är att driva och samordna hela företagets utveckling mer mot långsiktiga hållbara mål.

Intertek

Intertek är den officiella kontrollinstansen för ISO-certifiering.
(vill du läsa mer om Intertek, så klicka på logotypen ovan)

Kunden i fokus


För att hitta hållbara direktiv vill vi arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med våra kunder. Då kan vi gemensamt skapa bättre förutsättningar för hela leverantörskedjan genom att öka resursutnyttjande och återvinning, minska antalet transporter, sänka hastigheterna och därmed minska stress hos chaufförer och maskinister. Genom att vi arbetar tillsammans med både åkerier och kunder, så kan vi se till att hitta de mest hållbara och samtidigt effektiva lösningarna med bibehållen hög säkerhet för respektive projekt.

Många av våra kunder vill även ha hjälp att nå sina egna miljö- och hållbarhetsmål. Vi lägger mycket resurser på miljörapportering åt våra kunder och dess projekt. Allt vi gör ska bidra till att kunderna känner sig trygga med våra produkter och tjänster, kan arbeta mer kostnadseffektivt och på ett bättre sätt möta kraven från sina uppdragsgivare.

Hur arbetar vi med vår miljöpåverkan?

Just nu pågår det många förhandlingar där det ställs krav på förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade biodrivmedel. Vi uppmuntrar denna sunda utveckling av branschen.

I ett samarbete med Preem kan vi redan idag redovisa en hög andel fossilfritt bränsle i vår fordonsflotta. Drygt 80% av Märsta Förenades fordon tankar Preem Evolution-diesel som är marknadens enda Svanenmärkta drivmedel. Utav dessa utförs 10-12% av våra totala uppdrag med en garanterad CO2-reduktion på hela 85% med en förnybar andel på 95-97%. Detta bränsle är helt fritt från palmolja och PFAD vilket är väldigt viktigt för oss på Märsta Förenade.

Vi ligger i framkant när det gäller miljö och kvalitetsarbete. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001 sedan 2005 och under 2017 uppgraderade vi våra certifikat till ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015.

Personalen, vår viktigaste resurs


Märsta Förenade ska vara ett företag där medarbetarna trivs och känner engagemang och stimulans. Många av de anställda har verkat länge under varumärket i olika roller, likaså flertalet av våra åkare och transportörer. Ingen medarbetare eller annan person som jobbar under varumärket Märsta Förenade ska drabbas av olycksfall eller ohälsa i sitt arbete.

Att våra medarbetare och medlemmar har rätt kompetens och är ansvarstagande är mycket viktigt. Det är de som driver verksamheten framåt och brister vi i vårt engagemang kan det föranleda en säkerhetsrisk, då det inom verksamheten finns en hel del riskmoment. Vi lägger stort fokus på arbetsmiljö i den introduktionsutbildning alla våra nya förare måste genomföra innan de får börja att köra hos oss. Allt för att förebygga och för att vara förberedda om det som inte får hända ändå inträffar.

För Märsta Förenade är trafiksäkerheten en mycket viktig fråga, något som absolut inte får tummas på. Vi arbetar aktivt med att försöka nå Trafikverkets nollvision. Därför har Märsta Förenade valt att kravställa alkolås i alla tyngre fordon och maskiner nyare än årsmodell 2016 samt alla nytillkomna fordon/maskiner. Det är vårt sätt att visa att vi tar denna fråga på största allvar.

Certifikat 9001 Sv     Certifikat 14001 Sv

Referensuppdrag

Äntligen, efter femtio år

Inte sedan 1967, då Essingeleden invigdes, har det byggs någon nord-sydlig vägförbindelse i Stockholmsregionen.

Märsta Förenade är en viktig aktör i bygget av Förbifart Stockholm som binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem