PERSONUPPGIFTER
För oss på Märsta Förenade Åkeriföretag AB är det av största vikt att all behandling av personuppgifter utförs på ett korrekt sätt som inte riskerar att göra intrång i den personliga integriteten hos den vars personuppgifter behandlas. Märsta Förenade ska i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt, samt att alla som behandlar personuppgifter för Märsta Förenades räkning har de kvalifikationer och den kunskap som krävs för behandling av sådana uppgifter.

UPPGIFTER
– Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och utföra våra uppdrag. Det kan vara namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och för chaufförer även bilder och ID06-nummer.

ANVÄNDNING
– Vi använder de insamlade uppgifterna i det syfte vi har tagit emot dem; att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med exempelvis en anställd, en transportör, en kund eller en leverantör.
– Vi lagrar enbart uppgifter där vi har ett berättigat intresse.
– Vid uteblivet åtagande från motpart kan uppgifterna komma att lämnas vidare till inkassoföretag eller jurist för fortsatt handläggning. Detta kommer i förekommande fall att meddelas motpart.
– Personuppgifter kan behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter.
– Vi säljer inte vidare uppgifter till 3:e part.

LAGRINGSTID
– Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

SKYDD AV UPPGIFTER
– Vi har alla våra uppgifter på servers hos extern part. Våra IT-leverantörer har vid vissa tillfällen möjlighet att komma åt personuppgifter. Dessa leverantörer är personuppgiftsbiträden till oss och får bara hantera personuppgifter enligt våra instruktioner.

TILLGÅNG OCH ÅTERKALLANDE AV PERSONUPPGIFTER
– Den registrerade har rätt att vända sig till Märsta Förenade och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar och även informeras om ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.
– Märsta Förenade ska förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Märsta Förenade komma att ta ut en administrationsavgift.
– Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om registrerad anser att Märsta Förenade behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

KONTAKTUPPGIFTER
– Vid frågor eller andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta oss; info@marstaforenade.se